+90 (532) 446 76 15

Dayanıklıyım… Dayanıklısın… Dayanıklıyız

Birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum olarak, her türlü “kriz tablosu”na; her zaman, her anlamda ve her bağlamda, dayanıklı olabilmeliyiz.

“Psikolojik Sermaye, “Psiko-Sosyal Güç”, “Bireysel Kültür”, “Liderlik”, “Proaktif Davranış”, “Stratejik Duruş”, “Operasyonel Yaklaşım”, “Kanıt’a Dayalı Karar Verme”, “Dinamik Hedefleme”, “Esnek Yapı(lanma)”, “Çevik Süreç Akışları”, “Mal / Hizmet Değer Zinciri Yönetimi”, “Sürdürülebilir İlişkiler”, “Finansal Durum”, “Kurum Kültürü”, “Yenilenebilme Kapasitesi” ve “Sürekli Öğrenme” eksenlerinde; dayanıklı olabilmeliyiz, dayanıklı kalabilmeliyiz…

Yineliyorum: Birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum olarak!..
Neyin Nesidir, Şu “Dayanıklılık”?..

En kısa tanımıyla; dayanıklılık, “VUCA’ya dayanıklı olmak” demektir.

“VUCA”, krizlerin karakteristik özellikleri olan şu “durum”lara işaret etmektedir (bu “durum”ların baş harflerinden oluşmaktadır):

Volatility (Değişkenlik)
Uncertainty (Belirsizlik)
Complexity (Karmaşıklık)
Ambiguity (Muğlaklık)

Bu eksenlerde, “Dayanıklılık Bileşenleri” şöyle özetlenebilir:

– “Normal’e dönme” kapasitesi
– “Zorlayıcı koşullar” ile baş edebilme
– Risklere “karşı durabilme” gücü
– Kriz’e karşı “bireysel – örgütsel bağışıklık”
– Krizde “çözülmeme – çökmeme” özelliği
– “Bütünlüğü’nü sürdürebilme” yetkinliği
– “Kendini onarabilme” konusunda yeterlilik
– “Değişebilme, dönüşebilme ve kendini yenileyebilme” yeteneği

“Dayanıklılık Bileşenleri”; birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum ölçeklerinin hepsi için geçerlidir…

“Bireysel Dayanıklılık” Üzerine

. Pozitif Psikolojik Sermaye
Özetle; 1) olumlu / yapıcı düşünmek; 2) duyguları ve düşünceleri,
negatif (olumsuz / yıkıcı) inanışlardan – kabullenmelerden arındırmak.

. Bireysel Stres Yönetimi
“Stres dozu”nu, performansı zirveye taşıyacak biçimde ayarlamak.
Bu amaçla yararlanılacak yöntemler arasında; 1) “gevşeme teknikleri” ve 2) “solunum egzersizleri” yer almaktadır.

“Kurumsal Dayanıklılık” Deyince…
“Kurumsal Dayanıklılık”; şu biçimde tanımlanabilir: Olağanüstü durumlarda (örneğin, kriz ortamında); işletme yapı(lanma)sı’nde ve karar – iş – ilişki süreçleri’nde kesinti yaşanmaması duruşudur. Olağanüstü durumlarda ve sonrasında, “misyonu’nu (varlık gerekçesi’ni)” sürdürebilme durumudur.
Kurumsal dayanıklılık için; durumsal farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, kurumsal altyapı’nın çok yönlü güçlendirilmesi, “kırılganlıklar”ın yönetilmesi ve yeni koşullara uyum sağlayabilmek açısından değişmek-dönüşmek gereklidir.

. İş Sürekliliği
Kurumsal dayanıklılık açısından belirleyici olan iş sürekliliği’nin tanımı şudur: “İşleri kesintiye uğratan bir olay sonrasında; işletmenin mal / hizmet üretme yetkinliğinin önceden tanımlanmış düzeyde devam edebilmesi için, proaktif ve reaktif planlama yapılması ve eyleme geçilmesi”.
İş sürekliliği ile ilgili olarak, bir uluslar arası standart da bulunmaktadır: “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi”.

İş sürekliliğinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için; “İş Etki Analizi” yapılmalı, uygulanabilir stratejiler geliştirilmeli, eylem planlaması ayrıntılandırılmalı, yapı(lanma) ve işleyiş (süreç akışları) ile ilgili rol dağılımı belirlenmiş ve iş sürekliliği kalite göstergeleri tanımlanmış olmalıdır.

Hepimize; birey, aile, takım, kurum, meslek, sektör ve toplum olarak; “dayanıklı günler” diliyorum…

Prof. Dr. İsmail ÜSTEL
iletişim için: ismail@ceviksirket.com